Surindustrialle - Galeria - Sztuka użytkowa


KOSZYK JEST PUSTY

PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA
STRONA GŁÓWNA > REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego z dnia 16-10-2017§ 1


Postanowienia wstępne1. Sklep internetowy Galeria Surindustrialle, dostępny pod adresem internetowym www.surindustrialle.pl, prowadzony jest przez Fundacja Biuro Interwencyjnej Edukacji i Dydaktyki Artystycznej z siedzibą w Łódź, Sienkiewicza 55, 90-009. wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000556654,  NIP 7252086200, REGON 36143299000000


2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.§ 2


Definicje1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


2. Sprzedawca – Fundacja Biuro Interwencyjnej Edukacji i Dydaktyki Artystycznej z siedzibą w Łódź, Sienkiewicza 55, 90-009. wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000556654,  NIP 7252086200, REGON 36143299000000


3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.


4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.


5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym surindustrialle.pl.


6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.


8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.


9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.


10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.


11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.


13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.§ 3


Kontakt ze Sklepem1. Adres Sprzedawcy: Galeria Surindustrialle Piotrkowska 118 90-006


2. Adres e-mail Sprzedawcy: galeria@surindustrialle.pl


3. Numer telefonu Sprzedawcy: 604535098


4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 48 2030 0045 1110 0000 0407 2950


5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.


6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach wt-pt 15:00-21:00§ 4


Wymagania techniczne1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:


a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Opera,


b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),


c. włączona obsługa plików cookies,,
§ 5


Informacje ogólne1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.


3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (Nie jesteśmy płatnikiem VAT).


4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.


5. Prz każdej transakcji możliwe jest dokonanie dobrowolnej wpłaty (darowizny) na rzecz fundacji. Kwota ta zostanie wykorzystana na realizację działalności statutowej fundacji i jej rozwój\


6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.


7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.


8. Galeria wyraźnie opisuje dostępność przedmiotów w sklepie.


  a) PRACE ARCHIWALNE to prace niedostępne do sprzedaży, składające się na twórcze CW danego artysty/rzemieślnika. Osoby zainteresowane zakupem mogą skontaktować się za naszym pośrednictwem z twórcą zamawiając przedmiot podobny.


  b) POZA GALERIĄ  Z racji na charakter artystyczny prac, niektóre z przedmiotów są czasowo wycofywane z naszego magazynu wewnętrznego na wszlekiego rodzaju targi, czy wystawy promujące POZA GALERIĄ POZA GALERIĄ twórców sprzedaż w sklepie. Status ten oznacza, że ich dostępność może zostać ograniczona poprzez sprzedaż w punkcie niezależnym od naszego sklepu. Przedmioty tak oznaczone


  c) W GALERII prace znajdujące się w naszym magazynie i sklepie stacjonarnym. Staramy się, aby prace znajdujące się w naszym posiadaniu były dokładnie rejestrowane, a ich stacjonarnymi tn,czy ernetowym natychmiastwo zmieniała status przedmiotu, jednak istnieją sytuacje od nas niezależne, przez które praca może być wycofana ze sprzedaży (np. zniszczenie pracy, czy jej kradzież).


  d) NA ZAMÓWIENIE to prace wykonywane według przedstawionego wzoru na konkretne zamówienie. Mogą być to prace o stałych parametrach i cenie,  jednak możliwe jest często dokładne określenie wymagań, wymiarów, czy konkretnych parametrów pracy. Cena takich prac ustalana jest indywidualnie na podstawie. Przybliżony czas realizacji takiego zlecenia podawany jest w opisie.


9. Wymiary przedmiotów, czy ich waga podawane są jako orientacyjna wartość podawana w około 10% zaokrągleniu. W przypadku bransolet, czy pierścieni otwartych możliwe jest znaczne dostosowanie przedmiotu, dla którego podajemy wartość uśrednioną. Każdorazowo możliwe jest zadanie pytania o precyzyjne wymiary przedmiotu, jak i przystosowanie otwartych biżuterii do konkretnego wymiaru (powiększenie lub zmniejszenie).


10. Przesyłki kurierskie realizowane są zbiorowo dla wszystkich przedmiotów.


11. Koszta przesyłek liczone są dla danego przedziału wagowego (paczka do 30kg) i podawane jako wartość szacunkowa. Koszta przesyłek o większej wadze wyliczane są jako wielokrotność paczek o wadze do 30kg. W przypadku przedmiotów, których nie można rozdzielić na paczki do 30kg cena przesyłki może zostać skorygowana.


12. Cena przesyłek zagranicznych wyliczana jest indywidualnie i podawana po złożeniu zamówienia wraz z linkiem do szybkich płatnośći.

§ 6


Zakładanie Konta w Sklepie i Ochrona  Danych Osobowych1. Sklep nie umożliwia zakładania konta. Na stronie zamówienia możliwe jest jednorazowe wpisanie danych niezbędnych do realizacji zlecenia, a dane te są przez nas przechowywane jedynie do celu realizacji tego zamówienia.


2. Strona korzysta z możliwości autouzupełniania formularzy kontakowych, które uzupełniane są zgodnie z ustawieniami przeglądarki z której korzysta osoba odwiedzająca naszą stronę.


3. Dane wprowadzone do zamówienia nie są przez nas  przetwarzane ani odstępowane innym podmiotom (za wyjątkiem wypełnienia listu przewozowego firmy kurierskiej)§ 7


Zasady składania ZamówieniaW celu złożenia Zamówienia należy:


1. Wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);


2. W koszu wybrać opcję „Przejdż do zamówienia”, po czym wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, w razie chęci otrzymania faktury wypełnić dane dla odbiorcy Faktury.


3. kliknąć przycisk “Przejdź do płatności” tym samym potwierdzając zamówienie,
§ 8


Oferowane metody dostawy oraz płatności1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:


a. Przesyłka kurierska


2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:


a. Płatności elektroniczne (przelew lub karta płatnicza)


3. Sklep internetowy służy jedynie obsłudze wysyłkowej.


4. Odbiór osobisty możliwy jest jedynie dla przemiotów zakupionych w naszej galerii stacjonarnej. Rozwiązanie takie umożliwia dokładne obejrzenie przedmiotu przed jego zakupem, do czego zachęcamy.
§ 9


Wykonanie umowy sprzedaży1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.


2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


3. W przypadku wyboru przez Klienta:


a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.


4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.


5. A) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.


  B) W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.


6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:


a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.


7. W przypadku dostawy towaru poza granicami Polski, koszta dostawy potwierdzane są w ciągu 1 dnia roboczego, a zapłata za towar możliwa jest na podstawie linku do strony płatności z potwierdzoną kwotą za transport.§ 10


Prawo odstąpienia od umowy1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.


2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.


3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.


4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.


5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.


6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.


7. Skutki odstąpienia od Umowy:


a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.


b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.


c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.


d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem .


e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.


f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu. Zwrot musi zostać wykonany przesyłką kurierską, rejestrowaną (z możliwością potwierdzenia operacji nadania oraz odbioru).


8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.


9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:


  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,


  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,


  c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,


  d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,


  e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,


  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,


  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,


  h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,


  i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,


  j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,§ 11


Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.


2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.


3.  W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.


4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.


5. Sklep sprzedaje głównie towary unikatowe, co oznacza, że w przypadku reklamacji często nie jest możliwa wymiana towaru na identyczny


6. Towar podlegający reklamacji może zostać naprawiony przez artystę, który go utworzył. Naprawa ta nie może wpływać negatywnie na funkcjonalność, czy znacząco zmieniać wizualnie przedmiot. Zakres napraw oraz efekt konsultowany jest z Konsumentem.


7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.


b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.


c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).§ 13


Dane osobowe w Sklepie internetowym1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.


2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.


3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:


a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.


b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.


4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.§ 14


Postanowienia końcowe1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.


4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Surindustrialle, Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź


Współfinansowanie ze środków: Projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”